top

Podczas pierwszego posiedzenia nowo powołanej Naczelnej Rady Łowieckiej w Warszawie dnia 6 grudnia 2018 roku jej członkowie wybrali Komisję Statutową, a przewodniczącym komisji został kolega Andrzej Skibiński – reprezentant społeczności myśliwych   Lubuskiego regionu.

Członkowie rady zobowiązali komisję do przedstawienia w maksymalnym krótkim terminie projektu statutu z uwagi na określony w ustawie prawo łowieckie i przepisach wprowadzających trzy miesięczny termin na przedłożenie go NRŁ, która z kolei zobowiązana jest niezwłocznie przedłożyć go Krajowemu Zjazdowi Delegatów, który winien uchwalić statut w terminie maksymalnie jednego miesiąca od dnia przedłożenia projektu naczelnej radzie łowieckiej.

Komisja Statutowa Rady pracowała nieustannie, porozumiewała się za pomocą środków komunikacji tradycyjnej i elektronicznej a jako ciało kolegialne spotykała się w siedzibie związku w przy ulicy Nowy Świat w Warszawie ośmiokrotnie w dniach: 06.12.2018r. 13.12.2018r, 27.12.2018r, 03.01.2019r, 04.01.2019r, 10.01.2019r, 17.01.2019r oraz 25.01.2019r.

Naczelna Rada Łowiecka podczas posiedzenia w dniu 25.01.2019 roku po długiej merytorycznej dyskusji, przyjęła przedstawiony przez komisję projekt statutu, który następnie zostanie przedłożony Krajowemu Zjazdowi Delegatów.

Z projektem nowego Statutu PZŁ można zapoznać się TUTAJ... Logo PDF